Privacy statement

Privacy statement conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Als jeugdzorg organisatie vragen wij u om persoonlijke gegevens, die nodig zijn om zorg te kunnen verlenen. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 

 • We beperken het verzamelen van persoonsgegevens tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Wanneer wij gegevens delen, maken wij afspraken met de partijen om er o.a. voor te zorgen dat informatie niet voor andere doeleinden worden gebruikt en hebben wij met hen een verwerkersovereenkomst.
 • Zorgvragers hebben recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Wanneer wij jouw gegevens delen, nemen we passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en eisen we dat ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • We respecteren jouw recht om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 • We gebruiken de volgende computerprogramma’s of – systemen:
  • Zorgmail
  • Vecozo
  • Microsoft Office
  • Praktijkdata


 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Spelende Wolf verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt voor hulp/zorg op grond van de Wmo en Jeugdwet.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Diagnose
 • Allergie
 • Zo nodig; medicatie
 • Handtekening


 

Deze gegevens worden vastgelegd in ons administratiesysteem en zijn alleen zichtbaar voor ons. 

Wij verwerken naast de gegevens zoals hierboven aanvullende informatie en/of gevoelige persoonsgegevens:
 

 • Gezondheid (fysiek en mentaal), omschrijving sociale ontwikkeling.
 • Verloop van diagnostisch traject/ hulpverleningsgeschiedenis.
 • Evaluatie zorg en sociale ontwikkeling.


Website

De website van De Spelende Wolf is o.a. beveiligd via HTTPS en informatie die u ons geeft met behulp van het contactformulier wordt verzonden via SSL. Dit zorgt ervoor dat gegevens tussen de website en uw browser beschermd zijn.  Om veilig te kunnen mailen maakt de Spelende Wolf gebruik van zorgmail.

Op onze website worden Google-Analytics cookies gebruikt, we hebben hierbij een overeenkomst met google. Het laatste octet van het ip-adres is gemaskeerd. We hebben ervoor gekozen om ‘gegevens delen’, uit te zetten. We maken geen gebruik van andere diensten van Google in combinatie met Google Analytics-cookies.

 

 

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
 

 • Voor de aanvraag voor een(her)indicatie van de zorg, hiervoor is een zorgplan vereist vanuit de gemeente (jeugdteam, sociaal team e.d.) die hiermee verantwoord dat de geïndiceerde zorg geleverd is. Dit zorgplan wordt pas na uw toestemming verstrekt aan het Jeugdteam, maar is wel een vereiste van de gemeente om de jeugdwet uit te voeren.  
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de zorg is afgerond of bij een verwijzing naar een andere organisatie. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, voor de beschikkingen en declaraties. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig; naam, geboortedatum, bsn-nummer, met daarbij aangeven welke zorg geïndiceerd wordt, geleverd is, met de daarbij behorende productcode(s). Alle vormen van administratie, zoals beschikkingen en declaraties worden door een extern boekhoudkantoor behandeld. Zij hebben met ons een verwerkingsovereenkomst en houden zich aan de privacywetgeving.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 

 • De financiële administratie wordt 8 jaar bewaard
 • Algemene persoonsgegevens 15 jaar
 • Bijzondere persoonsgegevens 15 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering en alleen met uw expliciete toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Beveiligen persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en we nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@despelendewolf.nl

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

 

De Spelende Wolf
KvK nummer: 302645490000
Telefonisch: 06 526 267 14
Email: info@despelendewolf.nl

 

 


 
 

Het is een veilige omgeving om te oefenen met wat onze kinderen moeilijk vinden. — Moeder van Melchior, IJsselstein